Privacyverklaring

Inleiding
Kamp & Vulhop Financiële Diensten respecteert altijd jouw privacy en zal op een verantwoorde manier met jouw persoonlijke gegevens omgaan. De privacy van onze (potentiële) klanten heeft hoge prioriteit en zal in acht worden genomen tijdens al onze activiteiten. Kamp & Vulhop Financiële Diensten verwerkt jouw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
In deze Privacyverklaring kunt u lezen;

 1. Hoe Kamp & Vulhop Financiële Diensten persoonsgegevens verzamelt;
 2. Welke persoonsgegevens Kamp & Vulhop Financiële Diensten van jou verwerkt;
 3. Voor welke doeleinden Kamp & Vulhop Financiële Diensten deze persoonsgegevens verwerkt;
 4. Op basis van welke wettelijke grondslagen Kamp & Vulhop Financiële Diensten persoonsgegevens verwerkt;
 5. Wat de bewaartermijnen van persoonsgegevens zijn;
 6. Wat jouw rechten zijn ten aanzien van de gegevensverwerking.

Wat verstaan we onder persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over jou zeggen. Dit kan je naam of (e-mail)adres, jouw telefoonnummer, inkomen en vermogen zijn, maar ook het IP-adres van je computer.

Wat verstaan we onder verwerken?
Verwerken betekent in deze context alles wat wij met jouw persoonsgegevens doen. Dit kan gaan om het opslaan, doorsturen, verwijderen, verzamelen en gebruiken van gegevens.

Hoe verzamelt Kamp & Vulhop Financiële Diensten persoonsgegevens?
Kamp & Vulhop Financiële Diensten levert diensten op het gebied van consumptief krediet, hypotheken, schadeverzekeringen en zakelijke financieringen. Om deze diensten te leveren kan Kamp & Vulhop Financiële Diensten samenwerken met partners. Jouw persoonlijke gegevens worden gevraagd wanneer jij bij Kamp & Vulhop Financiële Diensten een product aanvraagt of als je de website van Kamp & Vulhop Financiële Diensten bezoekt. In dat geval bewaren wij ook persoonsgegevens in de vorm van een IP adres of cookie. Ook in de telefoon- of chatgesprekken die je met ons voert kun je persoonsgegevens doorgeven. Deze leggen wij vast in ons klantensysteem. Kamp & Vulhop Financiële Diensten kan ook persoonlijke gegevens verkrijgen van andere bronnen, deze worden onder meer in de acceptatieprocedure gebruikt.

Sommige financiële producten en diensten kun je alleen ontvangen nadat je ons informatie hebt gegeven over een eventueel strafrechtelijk verleden. Wij vragen alleen naar gegevens over de periode van 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Jouw persoonlijke gegevens worden door Kamp & Vulhop Financiële Diensten gebruikt voor:

 • Het aangaan en onderhouden van een overeenkomst;
 • De beoordeling en eventuele acceptatie voor het aangaan van een hypotheek,
  consumptief krediet en/of een schadeverzekering;
 • De opname in onze systemen voor contractadministratie en relatiebeheer
  (bedrijfsvoering);
 • Het waarborgen van een beheerste en integere uitoefening van de financiële
  dienstverlening in het kader van de Wet op het financieel toezicht, alsmede het voldoen aan andere wettelijke vereisten, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet van 1977;
 • De verbetering van onze dienstverlening;
 • Voldoen aan ( wettelijke ) verplichtingen, zoals bijvoorbeeld fraudebestrijding en het leveren van bewijs;
 • Het uitbreiden van onze commerciële relatie met jou door middel van marketing en promotie.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Kamp & Vulhop Financiële Diensten verwerkt persoonsgegevens van klanten en mensen die interesse tonen in onze producten en diensten, die actief worden verstrekt bij het aanvragen en/of afsluiten van een hypotheek, consumptief krediet en/of verzekering en bij een zakelijke financiering. Daarnaast verwerkt Kamp & Vulhop Financiële Diensten persoonsgegevens van mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar Kamp & Vulhop Financiële Diensten een relatie mee heeft, wilt krijgen of heeft gehad.

Wat zijn de wettelijke grondslagen?
Kamp & Vulhop Financiële Diensten heeft de volgende grondslagen om uw persoonsgegevens te verwerken:

 • Bijna alle persoonsgegevens die wij bij jou opvragen zijn noodzakelijk voor de ‘uitvoering van de overeenkomst’. De kredietverstrekker en/of verzekeraar kan een aanvraag niet in behandeling nemen zonder bovenstaande informatie.
 • Voor het toesturen van een nieuwsbrief of andere relevante informatie vragen wij jouw ‘toestemming’. Je hebt altijd de mogelijkheid om je hiervoor af te melden. Bij ‘gerechtvaardigd belang’ kunnen wij jouw gegevens bijvoorbeeld gebruiken om inzicht te creëren in onze klantenportefeuille. Zo zijn wij in staat om onze dienstverlening te optimaliseren.
 • Kamp & Vulhop Financiële Diensten heeft een ‘wettelijke verplichting’ om nazorg te verlenen zolang jij klant bent bij ons. Deze zorgplicht vloeit voort uit de Wft (Wet op het financieel toezicht). Ook moeten wij kunnen aantonen hoe een financiering en/of een verzekering tot stand is gekomen. Hiervoor moeten wij de aangeleverde informatie bewaren.
 • Jouw Burgerservicenummer (BSN) wordt door ons niet bewaard. Zodra de documenten zijn aangeleverd bij de aanbieder, zullen wij kopieën van de documenten bewaren waarbij jouw pasfoto en Burgerservicenummer zijn doorgehaald.

Verstrekking aan derden
Kamp & Vulhop Financiële Diensten deelt jouw persoonlijke gegevens niet met derden voor doeleinden die niet verenigbaar zijn met de hierboven genoemde doeleinden, tenzij jij ons daar toestemming voor hebt gegeven. Verder kan wet- en regelgeving ons ertoe verplichten om jouw gegevens aan de belastingdienst, een toezichthouder of een overheidsinstelling te verstrekken. Kamp & Vulhop Financiële Diensten deelt geen persoonsgegevens met landen buiten de EU.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan jou, verstrekt Kamp & Vulhop Financiële Diensten jouw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 1. Financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie wij voor je een financieel product aanvragen of bij wie je een financieel product hebt dat wij voor je beheren, of waarbij wij je begeleiden tijdens de looptijd van het product;
 2. Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 3. Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
 4. Schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals FISH en CIS – notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen)

Kamp & Vulhop Financiële Diensten zal zich zo goed mogelijk inspannen om ervoor te zorgen dat deze derden zich zullen houden aan de in deze Privacyverklaring vastgelegde beginselen. Voor zover een partij jouw persoonlijke gegevens namens ons verwerkt, zullen we van deze partij verlangen dat zij passende maatregelen treffen om de veiligheid en integriteit van jouw persoonlijke gegevens te waarborgen en dat zij jouw gegevens alleen verwerken volgens onze instructies.

Bewaartermijnen
Kamp & Vulhop Financiële Diensten bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn. Hoe lang dit is, is afhankelijk van de soort gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijnen kunnen per doel verschillen. Deze termijnen zijn vastgelegd in ons verwerkingsregister.

Meestal geldt een bewaartermijn van 5 jaar na beëindiging van het financiële product en/of dienst. Een klachtdossier bewaren wij 1 jaar na het sluiten van het klachtendossier en een incidentendossier wordt 5 jaar bewaard.

Cookies
Kamp & Vulhop Financiële Diensten verzamelt informatie op haar website door middel van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die een website automatisch naar jouw browser stuurt. Deze cookies gebruiken wij voor statistische doeleinden.

Links naar andere websites
Op de website van Kamp & Vulhop Financiële Diensten kun je verschillende links naar andere websites vinden. Kamp & Vulhop Financiële Diensten heeft deze websites met zorg uitgezocht, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, noch voor hun privacybeleid of de verwerking van jouw persoonlijke gegevens op deze websites. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites. Wij adviseren jou de Privacyverklaring van de betreffende websites te lezen voor informatie over hoe en voor welke doeleinden zij jouw persoonlijke gegevens verwerken.

Inzage, correctie en recht van verzet
Je hebt het recht een overzicht van uw persoonlijke gegevens en informatie over de bron daarvan te ontvangen en Kamp & Vulhop Financiële Diensten te verzoeken om deze persoonlijke gegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen indien deze onjuist, onvolledig, niet relevant of in strijd met de wet- en regelgeving zijn. Je hebt ook het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonlijke gegevens op basis van jouw specifieke situatie. Als je geen informatie over onze financiële producten en diensten wilt ontvangen die wij jou van tijd tot tijd kunnen sturen, kun je daar altijd kosteloos bezwaar tegen maken.

Een dergelijk verzoek kun je sturen naar info@kvfd.nl. Het is natuurlijk ook mogelijk om jouw bezwaar te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Kamp & Vulhop Financiële Diensten neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op ons via info@kvfd.nl.

Wijziging van de Privacyverklaring
Kamp & Vulhop Financiële Diensten kan deze Privacyverklaring zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen en actualiseren. De meest actuele privacyverklaring tref je altijd aan op onze website. Wij adviseren jou de verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van deze veranderingen.

Contact opnemen
Indien je vragen hebt over de privacy van uw persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen met Kamp & Vulhop Financiële Diensten via info@kvfd.nl.